empty
empty
Handtekening zetten onder een contract.
Steeds kleiner wordende tekst 'De kleine lettertjes'.

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Voedselkompas: VOF Zie Zo h.o.d.n. Voedselkompas, gevestigd en kantoorhoudende te (2911 HA) Nieuwerkerk aan den IJssel aan de Burgemeester Van Heugtenlaan 95;
Diensten: de prestaties waartoe Voedselkompas zich verbonden heeft, zoals goederen en/of adviezen, die zijn dan wel worden geleverd of ter beschikking gesteld door Voedselkompas aan Cliënt, dan wel beoogd zijn om te worden geleverd of ter beschikking gesteld door Voedselkompas aan Cliënt, onder meer krachtens overeenkomst van koop en of opdracht, alsmede de werkzaamheden die Voedselkompas voor Cliënt verricht en of zal verrichten, dan wel beoogd wordt te verrichten;
Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die mondeling, schriftelijk, via de website van Voedselkompas of op andere wijze te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door Voedselkompas aangeboden diensten, evenals alle personen die uit hoofde van Cliënt gebruik maken van de aangeboden diensten, al dan niet in de vorm van een duurovereenkomst;
Website: de homepage(s) en/of bestand(en) met informatie in stand gehouden door dan wel voor Voedselkompas op het internet, thans bekend onder de URL ‘www.voedselkompas.nl’.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten alsmede op de na aanbieding tot stand gekomen overeenkomsten en/of rechtshandelingen van Voedselkompas ter zake diensten aan of voor Cliënt.
2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden alsdan uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.
3. Als de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk alsdan uitgesloten, en op alle buitencontractuele relaties tussen partijen. Als deze voorwaarden te zijner tijd worden aangepast, maar hun zakelijke inhoud over het geheel genomen niet wijzigt, dan zijn de nieuwe gewijzigde voorwaarden in plaats van de voorwaarden waarvan op dit moment sprake is van toepassing.
4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Voedselkompas en Cliënt in plaats daarvan bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht worden genomen. Partijen zullen voor zover gewenst overleggen over de precieze bewoordingen van deze nieuwe bepalingen.
6. Cliënt geeft Voedselkompas bij voorbaat toestemming de overeenkomst over te dragen aan een gelieerde maatschappij.
7. De bedingen in deze algemene voorwaarden aangaande verplichtingen en aansprakelijkheid van Voedselkompas worden mede gemaakt voor derden, die door of voor Voedselkompas in de relatie met Cliënt worden ingezet. Deze derden kunnen ter afwering van hun aansprakelijkheid een direct beroep op deze voorwaarden doen tegenover Cliënt. Artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Beperkingen van aansprakelijkheid die gerelateerd zijn aan bedragen gelden voor de totale aansprakelijkheid van Voedselkompas en van de door haar ingeschakelde derden tezamen, en cumuleren niet per aangesproken partij.

Artikel 3. Overeenkomst

1. Alle offertes, prijzen en aanbiedingen van Voedselkompas zijn vrijblijvend, tenzij hierin schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het voorgaande geldt eveneens voor het leveren van diensten via de website. Voedselkompas is slechts aan de gemaakte offertes, prijzen en aanbiedingen gebonden als de aanvaarding door Cliënt schriftelijk binnen de aangegeven termijn wordt bevestigd.
2. Een website van Voedselkompas geldt als een openbaar aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Een ieder die een website van Voedselkompas bezoekt en informatie die via die website beschikbaar is of kan worden tot zich neemt, gaat hierdoor een overeenkomst aan met Voedselkompas en gaat akkoord met deze algemene voorwaarden. Dit geldt alleen niet, als een website van Voedselkompas onverwijld na het benaderen daarvan wordt verlaten zonder de aldaar beschikbaar gestelde informatie tot zich te nemen.
3. Voedselkompas heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer (wezenlijke) punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Voedselkompas aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Als de oorzaak van de wijziging aan Cliënt kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Cliënt. Als de oorzaak van de wijziging aan Voedselkompas kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Voedselkompas. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 10 (‘Aansprakelijkheid’). Als het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
4. Als partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Voedselkompas zal Cliënt zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5. Als de wijziging of aanvulling als bedoeld in lid 3 of 4 van dit artikel op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft zal Voedselkompas Cliënt hierover tevoren inlichten.
6. In afwijking van lid 5 van dit artikel zal Voedselkompas geen meerkosten in rekening kunnen brengen als de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.
7. De bedenktijd bij internetaankopen (het herroepingsrecht) is niet van toepassing op diensten inzake vrijetijdsbesteding.

Artikel 4. Uitvoering van de dienstverlening

1. Voedselkompas zal zich inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. Dienstverlening door Voedselkompas richt zich uitdrukkelijk alleen tot Cliënt van Voedselkompas en niet tot bij Cliënt betrokken derden. Voedselkompas staat evenwel niet in voor het bereiken van door Cliënt beoogd resultaat. Als het gaat om informatie, waaronder uitdrukkelijk begrepen de website(s), staat Voedselkompas niet in voor de inhoudelijke juistheid.
2. Cliënt is gehouden alle door Voedselkompas verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is Cliënt gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst te verstrekken aan Voedselkompas. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Voedselkompas verstrekte gegevens en informatie.
3. De enkele overschrijding van een overeengekomen tijd brengt Voedselkompas niet in verzuim. Evenmin heeft Cliënt alsdan recht op vergoeding van door hem geleden schade. Voedselkompas is niet gebonden aan tijden die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Onder deze omstandigheden vallen in ieder geval: vertraagde dan wel niet-aanlevering door leveranciers van Voedselkompas, extreme weersomstandigheden, uitval van (tele)communicatiemiddel(en), en stakingen van personeel van Voedselkompas of haar (niet-)ondergeschikte hulppersonen.
4. Als Cliënt constateert of redelijkerwijs kan constateren dat Voedselkompas in de uitvoering van de dienstverlening is tekortgeschoten dient hij dit onverwijld, maar uiterlijk binnen tien dagen aan Voedselkompas schriftelijk gemotiveerd kenbaar maken. Voedselkompas zal in voorkomende gevallen door Cliënt een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen. De kosten hiervan zijn voor rekening van Cliënt tenzij sprake is van aansprakelijkheid van Voedselkompas zoals bedoeld hieronder in artikel 10 (‘Aansprakelijkheid’).
5. Het risico van verlies of beschadiging van de materialen die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Cliënt over bij aflevering, en wel op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Cliënt of van een door Cliënt gebruikte hulppersoon zijn gebracht, dan wel op het moment dat Voedselkompas aan Cliënt heeft verklaard dat de materialen ter beschikking van Cliënt worden gehouden.

Artikel 5. Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij binnen hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 6. Intellectuele eigendom

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 van deze voorwaarden behoudt Voedselkompas zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door Voedselkompas verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software et cetera, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Cliënt en mogen door hem niet zonder voorafgaande toestemming van Voedselkompas worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
3. Voedselkompas behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 7. Overmacht

1. Voedselkompas is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting als zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, door een omstandigheid die niet is te wijten aan verwijtbare schuld. Hieronder wordt mede verstaan een als in de vorige zin bedoelde niet-verwijtbare tekortkoming van toeleveranciers van Voedselkompas en of derden die Voedselkompas voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt.
2. Ingeval van overmacht aan de zijde van Voedselkompas worden haar verplichtingen opgeschort. Wanneer deze situatie van overmacht van Voedselkompas langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 8. Prijs

1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De prijs voor het verrichten van werkzaamheden ziet alleen op het honorarium voor de werkzaamheden en materiaalkosten; de kosten, die Voedselkompas daarnaast maakt voor het uitvoeren van de overeenkomst, worden apart in rekening gebracht.
2. Voedselkompas is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en/of tarieven door een schriftelijke kennisgeving aan Cliënt aan te passen voor diensten en/of materialen die, volgens de desbetreffende planning dan wel volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd of ter beschikking worden gesteld.
3. Als Cliënt niet akkoord wenst te gaan met een door Voedselkompas kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en/of tarieven als bedoeld in lid 2 van dit artikel, dan is Cliënt gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in dat lid bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Voedselkompas genoemde datum waarop prijs- en/of tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 9. Betaling

1. Tenzij specifieke condities zijn overeengekomen zal Cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum het factuurbedrag betalen. Particulieren cliënten dienen direct bij aanvang van de te verlenen dienst contant te betalen. Betalingen met pin of creditcard kunnen op locatie niet worden verwerkt.
2. In afwijking van hetgeen gesteld is in lid 1 van dit artikel, is Voedselkompas gerechtigd, na verkregen (telefonische) toestemming van Cliënt, aan Cliënt gefactureerde bedragen middels een automatische incasso ten laste van de bankrekening van Cliënt te laten uitvoeren. Cliënt is gerechtigd binnen een termijn van één maand na afschrijving door automatische incasso van bedoelde bedragen deze overschrijving ongedaan te maken. Voorafgaand aan deze ongedaanmaking zal Cliënt in overleg treden met Voedselkompas.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Cliënt zullen de vorderingen van Voedselkompas en de verplichtingen van Cliënt jegens Voedselkompas onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Als Voedselkompas de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft ontvangen, dan zal Cliënt, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag rente verschuldigd zijn naar een percentage van 1,5% per maand of deel van een maand die aan het begin van de volgende maand bij de vordering wordt geteld om rente op te brengen. Als Cliënt na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag, met een minimum van € 500,– te vermeerderen met BTW.
5. Door Cliënt gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Cliënt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. Voedselkompas is niet aansprakelijk voor schade die Cliënt lijdt door tekortkomingen van Voedselkompas en/of diens (niet-)ondergeschikte hulppersonen bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Voedselkompas.
2. Voedselkompas is eveneens niet aansprakelijk voor:
a) bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie door Cliënt aan Voedselkompas of anderszins het gevolg is van een handelen en/of nalaten van Cliënt;
b) bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van handelen en/of nalaten van door Voedselkompas ingeschakelde (niet-)ondergeschikte hulppersonen en of andere derden;
c) (de diensten van) de locaties(s), ook niet als Voedselkompas deze (via haar website) heeft aanbevolen en/of heeft bemiddeld: deze aansprakelijkheid ligt bij de leverancier van de betreffende diensten.
d) omstandigheden die zijn toe te rekenen aan een deelnemer, zoals een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;
e) het zich, bewust of onbewust, (laten) indelen van een deelnemer in een verkeerde categorie en/of indien een deelnemer zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen;
f) handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Voedselkompas, diens vertegenwoordiger en/of partner en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Voedselkompas, diens vertegenwoordiger en/of partner kunnen worden toegerekend.
3. Voedselkompas is niet verantwoordelijk voor materiële schade, schade als gevolg van opgelopen letsel en schade ten gevolge van overlijden, die ontstaat door deelneming aan activiteiten georganiseerd door Voedselkompas en/of partners. Schade die ontstaat door gebruik van materialen tijdens de activiteiten vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Voedselkompas en/of partners. Iedere aansprakelijkheid van Voedselkompas is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Voedselkompas en de door Voedselkompas ingeschakelde derden voor door Cliënt geleden schade en hun totale vergoedingsplicht beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen prijs, met een maximum van € 1.500,– (exclusief BTW).
4. Aansprakelijkheid van Voedselkompas voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
5. Cliënt is gehouden Voedselkompas schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen Voedselkompas en Cliënt, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Voedselkompas.
6. Als Voedselkompas ter afwering van haar aansprakelijkheid voor een gedraging van een haar (niet-)ondergeschikte hulppersoon aan een overeenkomst een verweermiddel kan ontlenen, dan kan ook de (niet-)ondergeschikte hulppersoon als hij of zij op grond van deze gedraging door Cliënt wordt aangesproken, dit verweermiddel inroepen, als ware hijzelf/zijzelf bij de overeenkomst partij.
7. Een grond, die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen één maand nadat Cliënt de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij Voedselkompas schriftelijk te zijn ingediend bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
8. Cliënt vrijwaart Voedselkompas voor alle rechtsvorderingen van derden, alsmede schaden, boeten, kosten en renten, die verband houden met zaken, rechten, informatie, de Cliënt aan Voedselkompas verschaft en of beschikbaar heeft gehouden.
9. Alle deelnemers aan activiteiten, georganiseerd door Voedselkompas, nemen vrijwillig en op eigen risico deel aan alle georganiseerde activiteiten en zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de activiteiten. Deelnemers die zich niet geschikt achten voor deelname aan specifieke activiteiten dienen dit vooraf te melden aan Voedselkompas. Deelnemers met gezondheidsklachten dienen dit vooraf te melden aan Voedselkompas. Cliënt is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan Voedselkompas te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement of de activiteit. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. Iedere deelnemer aan activiteiten in of op het water dienen in het bezit te zijn van een erkend zwemdiploma of het ontbreken daarvan vooraf bekend gemaakt te hebben aan Voedselkompas.
10. Cliënt is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Voedselkompas of diens vertegenwoordiger om de goede uitvoering van de overeenkomst te bevorderen. Cliënt is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. Cliënt dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden en vast te laten leggen. Cliënt mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van Voedselkompas. Cliënt stelt de organisator zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk bij het eind van de overeenkomst, op de hoogte van beschadiging of verlies van materialen. Cliënt zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van de overeenkomst op de vooraf afgesproken plaats overdragen aan een vertegenwoordiger van Voedselkompas en wel in dezelfde staat als waarin Cliënt het heeft ontvangen, eventueel op verzoek van Voedselkompas of diens vertegenwoordiger zo schoon mogelijk. Voedselkompas is gerechtigd zo nodig extra kosten voor schoonmaak van locaties, beschadigingen aan materialen en vermissing van materialen aan Cliënt in rekening te brengen.
11. Cliënt wordt geacht een passende ongevallen-, reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Voedselkompas aanvaardt in ieder geval nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, of op grond van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een reis-, ongevallen- en/of annuleringsverzekering.

Artikel 11. Annulering

1. Als een overeenkomst wordt geannuleerd zijn annuleringskosten verschuldigd:
a) bij annulering tot de 60e dag voor de dag dat de dienstverlening zal starten: 15% van de overeengekomen som;
b) bij annulering tot de 30e dag voor de dag dat de dienstverlening zal starten: 25% van de overeengekomen som;
c) bij annulering van de 30e dag tot de 14e dag voor de dag dat de dienstverlening zal starten: 50% van de overeengekomen som;
d) bij annulering tot de 7e dag voor de dag dat de dienstverlening zal starten: 75% van de overeengekomen som;
e) bij annulering op of na de 7e dag voor de dag dat de dienstverlening zal starten: de volle overeengekomen som.
2. Als het aantal deelnemers minder is dan het overeengekomen aantal vindt geen restitutie plaats, tenzij dit tot de 14e dag voor de dag dat de dienstverlening zal starten bekend wordt gemaakt. De verschuldigde annuleringskosten bedragen dan 25% van het verschil tussen de oorspronkelijk overeengekomen som en de nieuwe verschuldigde som, met inachtneming van het bij de betreffende activiteit gestelde minimum aantal deelnemers.
3. Annuleringen worden alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantooruren. Annuleringen buiten deze kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 12. Herroepingsrecht

1. Het Europese herroepingsrecht op internetaankopen is niet van toepassing op diensten waarbij een datum en een tijdstip zijn afgesproken. Zie BW, Boek 6, Artikel 230p, Punt e.

Artikel 13. Privacy

1. Voedselkompas verzamelt structureel de volgende persoonsgegevens van Cliënt:
a) voor- en achternaam;
b) adres;
c) telefoonnummer;
d) e-mailadres;
e) IP-adres (zie punt 6).
2. Voedselkompas verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens of persoonsgegevens met een hoog risico.
3. De persoonsgegevens van Cliënt worden door Voedselkompas alleen gebruikt voor de correcte uitvoering van een overeenkomst.
4. Voedselkompas verstrekt alleen (beperkte) persoonsgegevens van Cliënt aan derden als die noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van een overeenkomst.
5. Voedselkompas verstrekt alleen alle persoonsgegevens van Cliënt aan derden als een vordering uit handen moet worden gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
6. Op de websites van Voedselkompas worden voor analysedoeleinden geanonimiseerde technische bezoekgegevens verzameld door Google. Er worden geen demografische gegevens verzameld en er wordt geen gebruik gemaakt van tracking cookies.
7. De wettelijke bewaartermijn van minimaal zeven jaar wordt door Voedselkompas in acht genomen.
8. Er worden door Voedselkompas passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van Cliënt te beveiligen tegen elke vorm van onrechtmatige verwerking.

Artikel 14. Ontbinding

1. Cliënt heeft slechts de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst als Voedselkompas, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en krachtens de overeenkomst aansprakelijk zou zijn. Als Cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel reeds materialen ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, dan zullen deze materialen en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Voedselkompas ten aanzien van die prestaties in verzuim is.
2. Als Voedselkompas aansprakelijk is jegens Cliënt en/of tot nakoming gehouden, is Voedselkompas, voor zover nakoming nog mogelijk is, alleen gehouden tot nakoming, als dit naar haar redelijk oordeel van haar gevergd kan worden. Als Voedselkompas tekortschiet en naar haar redelijk oordeel nakoming niet van haar gevergd kan worden, kan zij de overeenkomst ontbinden. Voedselkompas zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
3. Voedselkompas kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen als Cliënt – al dan niet voorlopige – surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, als Cliënt in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins insolvent raakt of als de onderneming van Cliënt wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Voedselkompas zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
4. Bedragen die Voedselkompas heeft gefactureerd of zal factureren in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 15. Geschillen

1. De overeenkomsten tussen Voedselkompas en Cliënt worden beheerst door Nederlands recht.
2. De geschillen die tussen Voedselkompas en Cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een door Voedselkompas met Cliënt gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de uit hoofde des geschils bevoegde rechter te Rotterdam.

Heel veel paprika's.